[General Studies] Important Dams on Various Rivers in Various States

 [Dam ---- River--- State]

1. Tehri Dam -- Bhagirathi -- Uttarakhand
2. Lakhwar Dam -- Yamuna -- Uttarakhand 
3. Idukki Arch Dam -- Periyar -- Kerala
4. Bhakra Nangal Dam -- Satluj -- Himachal Pradesh 
5. Pakal Dul Dam -- Marusudar -- Jammu & Kashmir
6. Sardar Sarovar Dam -- Narmada -- Gujarat 
7. Ranjit Sagar Dam -- Ravi -- Punjab
8. Baglihar Dam -- Chenab -- Jammu & Kashmir 
9. Chamera I Dam -- Ravi -- Himachal Pradesh
10. Pong Dam -- Beas -- Himachal Pradesh 
11. Jamrani Dam -- Gola -- Uttarakhand
12. Ramganga Dam --Ramganga --Uttarakhand 
13. Nagarjuna Sagar Dam -- Krishna -- Telangana
14. Nagi Dam--- Nagi --Bihar 
15. Lakya Dam -- Lakhya-- Karnataka
16. Sholayar Dam -- Sholayar -- Tamil Nadu
17. Koyna Dam -- Koyna -- Maharashtra
18. Supa Dam -- Kali Nadi -- Karnataka 
19. Karjan Dam -- Karjan -- Gujarat
20. Koteshwar Dam -- Bhagirathi -- Uttarakhand 
21. Rihand Dam --- Rihand -- Uttar Pradesh
22. Indira Sagar Dam -- Narmad -- Madhya Pradesh 
23. Pillur Dam -- Bhavani -- Tamil Nadu
24. Upper Kodayar Dam -- Kodayar-- Tamil Nadu 
25. Chakra Dam -- Chakra -- Karnataka
26. Bhandardara Dam --Paravara -- Maharashtra 
27. Ukai Dam -- Tapi -- Gujarat
28. Upper Aliyar -- DamAliyar --Tamil Nadu 
29. Aruna Dam -- Aruna -- Maharashtra
30. Upper Bhavani Dam -- Bhavani -- Tamil Nadu 
31.Podagada Dam -- Podagada -- Odisha

No comments:

Post a Comment

Printfriendly